Brošure

Brošure koje se nalaze na ovoj strani predstavljaju dobar izvor uvodnih informacija o nama i našim projektima. Članke koji su objavljivani u publikacijama Geodetski žurnal i Geodetska služba ili su korišćeni na stručnim seminarima kod nas i u svetu možete pročitati online uz pomoć software-a Adobe Reader ili preuzeti klikom na opciju DOWNLOAD.

Ukoliko nemate Adobe Reader
možete ga preuzeti ovde

Maj 2003.
Geodetski
žurnal

br. 3

LASERSKO ALTIMETRIJSKO SNIMANJE
KORIDORA IZ HELIKOPTERA

FLI-MAP (Fast Laser Imaging and Mapping Airborne Platform) je najnovija, Američko - Holandska metoda za snimanje koridora (pod koridorom podrazumevamo dugačke i uske pojaseve zemljišta).

FLI-MAP je brzo lasersko altimetrijsko skeniranje terena iz helikoptera, sa video i foto snimanjem visoke rezolucije, za akviziciju i obradu podataka potrebnih za izradu topografskih planova. Sistem, koji može biti prikačen na nekoliko tipova helikoptera, prolazi područjem od interesa prikupljajući precizne podatke (GPS, visina platforme, laserske dužine i slike).

Milorad Gligorić, dipl. inž. geod.
...                                                          (PDF 263Kb)

pročitati online

Avgust 2003.
Geodetski
žurnal

br. 6

PRVO LASERSKO ALTIMETRIJSKO SNIMANJE KORIDORA IZ HELIKOPTERA U SRBIJI

Prikaz realizacije prvog laserskog altimetrijskog snimanja koridora iz helikoptera izvedenog u Srbiji.

Firma "Evrogeomatika" u maju 2003-će godine sa Republičkom direkcijom za puteve potpisala je Ugovor o izradi topografskih planova za potrebe rekonstrukcije putne mreže. Ukupna dužina puteva je 330 km.

Sa JP "Elektroistok" potpisan je Ugovor o izradi topografskih planova dalekovoda Obrenovac - Beograd, dužine 60 km, širina koridora 60 m.

Milorad Gligorić, dipl. inž. geod.
...                                                          (PDF 443Kb)

pročitati online

Jun 2006.
Geodetska
služba

br. 105

LASERSKO ALTIMETRIJSKO SNIMANJE

Sistem za snimanje iz vazduha poznat kao LiDAR sistem (Light Detection and Ranging), predstavalja relativno nov način za prikupljanje podataka koji obezbeđuje veliki broj informacija o objektima na površini zemlje kao i o zemljišnim oblicima sa velikom gustinom trodimenzionalnih koordinata tačaka, omogućavajući visoki kvalitet predstavljanja snimljene površine.

Doc. dr. Ivan Nestorov dipl. inž. geod.
Jugoslav Beljin, dipl. inž. geod.
Nebojša Martinović, dipl. inž. geod.
...                                                         (PDF 719Kb)

pročitati online

Jun 2006.
Geodetska
služba

br. 105

IMPLEMENTACIJA CORINE LAND COVER PROJEKTA U SRBIJI I CRNOJ GORI

Da bi Srbija i Crna Gora dostigle nivo aktivnosti vezanih za procenu resursa zemljišnog pokrivača sa ostalim evropskim zemljama, Evopska Komisija je odlučila da kroz regionalni CARDS program podrži implementaciju CORINE Land Cover (CLC) projekta u Srbiji i Crnoj Gori. Izrada baze podataka prati standardnu CLC metodologiju – kompjuterski podržanu vizuelnu interpretaciju satelitskih snimaka i definisanu nomenklaturu. Kompletirana i verifikovana, CLC baza podataka ce biti prva prostorna baza podataka na državnom nivou sa tim tematskim sadržajem. U radu je opisana organizacija projekta i proces izrade baze podataka.

Doc. dr. Ivan Nestorov dipl. inž. geod.
Dragutin Protić, dipl. inž. geod.
...                                                          (PDF 421Kb)

pročitati online

Oktobar 2006.
Geodetska
služba

br. 106

PROIZVODI I PRIMENA LASERSKO
ALTIMETRIJSKOG SNIMANJA

Visokom gustinom izmerenih tačaka vazdušnim LIDAR sistemom, odnosno FLI-MAP sistemom, otpočela je inovacija u tehnikama daljinske detekcije, u koju grupu spada navedni metod prikupljanja podataka, i pomera granice tradicionalnih metoda snimanja terena. Posebno kada su u pitanju dugački koridori, kao što su: putevi, železnicke pruge, elektronaponski vodovi, nasipi itd., lasersko altimetrijsko snimanje predstavlja novi metod prikupljanja podataka na brz i ekonomičan način.

Doc. dr. Ivan Nestorov dipl. inž. geod.
Nebojša Martinović, dipl. inž. geod.
Jugoslav Beljin , dipl. inž. geod.
...                                                          (PDF 443Kb)

pročitati online

Fotografije

LiDAR

Pripremni radovi za PRVO helikoptersko snimanje LiDAR tehnologijom na našim prostorima.
Galerija...

InterGEO East 2004.

EvroGeomatika je imala veoma zapaženu ulogu na prvom sajmu InterGEO East u Beogradu.
Galerija...

InterGEO East 2006.

Drugi sajam InterGeo East u Beogradu, Evrogeomatika je obeležila zajedničkim učešćem sa strateškim partnerima Bentley USA i COWI Danska .
Galerija...

InterGEO East 2008.

Na četvrtom InterGeo East sajmu 2008. u Beogradu, Evrogeomatika je učestvovala zajedno sa partnerom firmom  COWI iz Danske.
Galerija...

LiDAR snimanje 2008.

LiDAR helikoptersko snimanje budućeg autoputa "Horgoš - Požega".
Galerija...